Skip to content
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Iedere deelnemer en toeschouwer verplicht zich er toe alle regels en opdrachten, gegeven en geschreven in de algemene voorwaarden strikt na te leven.

Art.1 – Aanwijzingen van de organisatie dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
De organisatie heeft het recht om de dag zelf in te delen naar eigen inzicht.
De organisatie bepaald bij ongevallen of andere gebeurtenissen waarbij het rijden wordt stilgelegd, of er wel of niet meer kan worden gereden.

Art.2 – De organisatie heeft het recht om in alle gevallen waarin zij dit nodig acht, mensen van het terrein te halen.
De organisatie houdt zich het recht te allen tijde deelnemers uit te sluiten van deelname door wangedrag van deelnemer en/of zijn toeschouwers/publiek dat meekomt met de deelnemer van het evenement.
De organisatie houdt zich het recht bij grove misdragingen bij het evenement, deelnemers en aanverwanten uit te sluiten en eventueel politie in te schakelen. Toeschouwers mogen de rijbaan niet betreden.

Art.3 – De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, die uit deelneming aan of gebruikmakend van de meeting schade ondervindt. De deelnemer is zich bewust van dit feit en neemt dit voor haar rekening.

Art.4 – De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelneming, gebruik maken van de diensten, het betreden van de betreffende locatie, zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden, risico op schade – letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen – inhoudt. De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. Deelname aan deze dag is volledig op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook. Dit geldt onder meer voor schade aan de voertuigen, maar uitdrukkelijk ook voor letselschade en eventuele gevolgschade van opgelopen letsel.

Art.5 – De organisatie geeft geen garantie aan de deelnemer dat de te gebruiken voertuigen geen onvoorziene technische mankementen kunnen vertonen. De organisatie aanvaren geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, door onvoorziene gebreken aan voertuigen. De deelnemer realiseert zich dat er onderdelen stuk kunnen gaan, af kunnen breken en dergelijke, met alle gevolgen van dien. De deelnemer realiseert zich het bovenstaande en neemt dit risico voor zijn/haar rekening. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld als door een defect aan het voertuig, er (letsel)schade ontstaat aan deelnemers, toeschouwers, en of hun eigendommen. Ook bij een nog niet afgemaakt evenement door een defect voertuig en/of ongeval kan geen terugbetaling of vergoeding worden gevraagd.

Art.6 – Het is in geen enkel geval toegelaten om tegen de rijrichting in te rijden, ook niet bij een ongeval.

Art.7 – Het maken van burn-out ’s is op het gehele terrein ten strengste verboden, alleen op de aangewezen plek. Wanneer de deelnemer zich hier niet aan houdt kan de toegang voor de rest van het evenement ontzegd worden.
Op het gras wordt niet gereden.

Art.8 – De deelnemer gaat ermee akkoord dat in geval van twijfel van alcohol gebruik en/of gebruik van verdovende middelen, de deelnemer uitgesloten kan worden van het evenement. De deelnemer is zich ervan bewust dat het gebruik hiervan grote risico’s met zich meeneemt en kent het risico van uitsluiting van deelname.

Art.9 – De organisatie neemt geen enkele verantwoording voor schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, opgelopen door stuurfouten, aanrijdingen, botsingen, afsnijden, e.d. en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer lijdt.  Tevens dient de helm vast te zitten alvorens aan de activiteiten wordt begonnen. Het is de verantwoording van de deelnemer dat dit ook gebeurd.

Art.10 – De deelnemer houdt zich aan alle instructies, bepalingen, aanwijzingen en/of (veiligheids-) voorschriften van de organisatie. Bij het niet houden aan de instructies, bepalingen, voorschriften en/of aanwijzingen behoudt de organisatie zich de recht ondergetekende uit te sluiten van deelneming, zonder restitutie van eventuele deelnamekosten.

Art.11 – De deelnemer aan het evenement is zich ervan bewust dat wat de deelnemer meeneemt, te allen tijde voor eigen risico mee wordt genomen en dat bij verlies of diefstal de deelnemer zich niet kan verhalen op de organisatie en of locatie van het evenement. Tevens is de organisatie niet verantwoordelijk voor welke vorm van diefstal en of schade aan een eigendom van deelnemer en/of toeschouwer/publiek van deelnemer.

Art.12– De deelnemer verklaart dat zijn voertuig in goede technische staat is, zodanig dat het veilig is om deel te nemen aan het evenement. Quads in het bijzonder zijn verplicht een ‘Dodeman koord’ te gebruiken, die in geval van nood de motor uitschakelt. De deelnemer is zich bewust van het feit dat als het voertuig onveilig blijkt te zijn bij controle hij/zij kunnen worden uitgesloten van deelnamen zonder teruggaven van de gemaakte kosten. Dit is geheel de verantwoording van de deelnemer.